สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ​

 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น สายสวนปัสสาวะ

 • สายให้อาหาร, ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน

 • ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้

 • ค่าพาหนะ รับ-ส่ง โดยกะทันหัน เช่น ค่ารถพยาบาล

 • กรณีเจาะคอ และต้องดูดเสมหะ ค่าบริการเพิ่มอีก 2,000 บาทต่อเดือน

 • กรณีมีแผลกดทับ ค่าบริการเพิ่ม 500 - 2,000 บาทต่อเดือน

 • ค่าดูแลพิเศษ เช่น การเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล

 • ค่าใช้จ่ายที่พิเศษเช่น ค่ารถบริการรับ-ส่งกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ตามนัด   การพาพักผ่อนนอกสถานที่

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด

 • ประวัติการรักษา/ ยาประจำ/ บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)

 • ค่าบริการ 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ คิดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป

บ้านพักผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วว่าเป็น “ บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ
Powered By : Zeasyweb